Categorieën
Afval

Bedrijfsafval

De regels voor bedrijfsafval in Utrecht zijn bekend. Ik mocht het concept inzien en had daar flink wat commentaar op. Daar is helaas niet zoveel mee gedaan. Laten we de regels eens onder de loep nemen.

Het inzamelmiddel voor bedrijfsafval mag enkel ter inzameling worden aangeboden aan de inzameldienst op of aan de openbare weg vanaf 00.00 uur op de overeengekomen inzameldag.

Het begint goed. Hiermee zijn we eindelijk af van het “Tent dicht, afval op straat pleuren”, dat zo fanatiek werd beoefend door veel Utrechtse ondernemers.

Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval, met uitzondering van het gebied binnen de Singels in de binnenstad, dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 20.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 17.00 uur.

Hier gaat het helaas al mis. De zinsnede “zo spoedig mogelijk” zegt juridisch niets en is niet handhaafbaar. Een zin zoals “Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval dient na lediging, of op aanwijzing van handhaving, van de weg verwijderd te worden.” zou volgens mij beter zijn. Hiermee krijgt handhaving ook de mogelijkheid om, als er iets uit de handloopt of de weg voor iets dringends vrijgemaakt moet worden, op te treden.

Indien het gebruikte inzamelmiddel wordt aangeboden, maar niet is geledigd door de inzameldienst, dient deze uiterlijk vóór 20.00 uur (buiten de Singels) op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt uiterlijk vóór 17.00 uur.

Dit klinkt natuurlijk goed. Tot je er even over nadenkt. In de binnenstad kan dat ‘inzamelmiddel’ ook een vuilniszak zijn. En die worden niet geledigd, maar weggehaald. Juridisch gezien geldt deze regel dus alleen voor bedrijfsafvalcontainers.

De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen op een zodanige wijze aan te bieden dat voetgangers en het overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd.

Het woord “gebruiker” is verwarrend. Waarom niet gewoon in de hele tekst vasthouden aan “aanbieder”? Dat is veel duidelijker, want wat is de gebruiker van bedrijfsafval?

Indien de inrichting van de aanbieder van het bedrijfsafval niet door de inzameldienst bereikt kan worden, en/of niet aan de hierboven vermelde overige voorwaarden kan worden voldaan, biedt de aanbieder het inzamelmiddel bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn eigen bedrijf aan, op een plek die wel door de inzameldienst bereikt kan worden en aan de hierboven vermelde overige voorwaarden voldoet.

Dit is juridisch lastig. Bijvoorbeeld op de Neude of de Ganzenmarkt. Daar kan de afvalauto gewoon komen, maar is er door de gemeente voor gekozen om een verzamelplek aan te wijzen. Bij de Neude is dat de Drakenburgstraat en de Slachtstraat. De regel kan daarom beter luiden “De gemeente kan een, eventueel tijdelijke, alternatieve locatie aanwijzen.”

Binnen de Singels in de binnenstad dient de gebruiker van het inzamelmiddel het inzamelmiddel te voorzien van een label met leesbaar adres. Indien dit label niet aanwezig is, kan het inzamelmiddel verwijderd worden door de gemeente. Inzamelzakken zijn hiervan uitgezonderd.

De adresstickers zijn natuurlijk een fantastisch idee. Helaas mogen de ondernemers ook gewoon vuilniszakken op straat pleuren. Als de regels voor containers te strak worden, zullen ondernemers over stappen op anonieme vuilniszakken.

Het oud papier dat binnen de Singels in de binnenstad wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen door de inzameldienst, dient uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden;

Al hoewel ik hier wel achter sta, is 13:00 best wel vroeg voor veel ondernemers en zeker voor de horeca. Het beperkt de gemeente ook in de flexibiliteit van ophalen. Een tijd van 17:00 zou meer in lijn liggen met de rest van de regels.

De aanbieder van de inzamelmiddelen draagt ervoor zorg dat de inzamelmiddelen in een zodanige staat verkeren dat deze ontoegankelijk zijn voor plaagdieren.

Deze regels geldt blijkbaar alleen voor ondernemers die werken met een commerciële aanbieder, want hij ontbreekt in het lijstje van de gemeentelijke ophaaldienst.  Deze regels betekent dus geen open zakken meer. Of eigenlijk zelfs helemaal geen plastic zakken omdat die te makkelijk open te bijten zijn door plaagdieren.

Tot zover de gepubliceerde regels. Missen we dan nog iets? Zekers!

Wat er nog ontbreekt is een regel over waar de ondernemer zijn lege containers mag stallen. Er staan nu bijvoorbeeld in de
Drakenburgstraat 24/7 bedrijfsafvalcontainers. Als ze geleegd zijn, dan blijven ze daar staan. Ondernemers halen ze alleen op om te vullen om vervolgens weer neer te zetten. De ondernemers zijn er zo aan gewend geraakt dat bedrijfsafvalcontainers op de openbare grond mogen staan, dat er bij verbouwingen geen rekening meer wordt gehouden voor een plek voor het afval. Dit speelt bijvoorbeeld ook bij de Ganzenmarkt, waar de ondernemers aan de oostkant de stoep van de Telingstraat gebruiken voor de opslag van hun containers. Bij de Drakenburgstraat speelt dan ook nog dat de ondernemers de locatie nu ook gebruiken als een opslaglocatie voor andere bedrijfsmiddelen. Uit de gepubliceerde regels zou je kunnen afleiden dat bedrijfsafvalcontainers na het legen niet meer op of aan de openbare weg mogen staan. En al hoewel ik dat toejuich, moet daar een gedoogperiode bij omdat veel ondernemers daar eerst voor moeten bouwen.

In de regels wordt gesproken over inzamelmiddelen, zonder deze te definiëren. Dat is niet handig, Op bijvoorbeeld de Nobelstraat en bij de opgang naar de werf op de Ganzenmarkt zien we dat  ondernemers de verpakkingen van hun leveranciers als afval op straat zetten. Alleen containers of afgesloten afvalzakken zou veel logischer zijn. Als je tussen de regels door leest, staat dat er eigenlijk al. Het expliciet opnemen is duidelijker voor de ondernemers en de
handhavers.

Telegraaf – 6 januari 2022

Wil je de complete regels lezen, zonder mijn commentaar? Ze staan hier (vanaf artikel X).